บทาสรุปของของสภาวะจิตใจของมนุษย์

196

กล่าวโดยสรุป ผู้ที่พลิกสภาวะจิตเข้ามาสู่สภาวะทั้งสอง สระน้ำเป่าลมขอบตั้ง จะเป็นความคิดที่มีแต่คุณอย่างเดียวสัณณาสิบทเป็นมรรค ความจำที่ควรมีไว้เพื่อทำให้จิตพัฒนาไปสู่ความกระจ่างแเจ้งแห่งปรมัตกสัจจะความจำ (สัญญา) ทั้งสิบชนิดนี้ ถ้าไข้ให้ถูกจังหวะถูกเหตุการณ์ จะมีคุณอย่างเดียวดังต่อไปนี้
๑. อนิจจส้ญญา กำหนดความไมเที่ยงแห่งสังขารทั้งปวงประกอบการพิจารณา ในขณะที่จิตเริ่มสงบรำงับจากนิวรณ์ เซ่น ความจริงที่ว่า สรรพสิ่งทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของคน สัตว์ เครื่อง
ใซไม้สอย เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภคทุกชนิด tobacco จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แม้จะมีการปกป้องรักษา แต่ก็ยืดอายุไปไต้เท่านั้นวันหนึ่งๆ แต่ละคนต้องเสียเวลาอย่างยาวนาน เพื่อปกป้องสรรพสิ่งจากอนิจจัง จงมองให้เห็นจริงนำความจริงที่ว่า เพราะคุ้นเคยกับอนิจจัง ทำให้จิตของมนุษย์เกิดความเบื่อๆ อยากๆ จึงชอบผัสสะรสใหม่ๆ เซ่น ชอบการเปลี่ยนรสอาหาร เปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว เปลี่ยนการสมาคม สระน้ำเป่าลมสี่เหลี่ยม เข้าสังคมชุดใหม่แรกเริ่มจะเกิดความสุขใจ แต่ไม่นานกิเคยชิน เบื่ออีก เพราะไม่เข้าใจว่าความเบื่อและความอยากอยู่ภายใต้กฎแห่งอนิจจังควาบคิด

๒. อนัตตส้ญญา กำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวงอนัตตาเป็นกฎที่เฉียบขาด และให้ผลบีบบังคับยิงกว่าอนิจจังอนัตตาควบคุมแม้แต่วิสังขาร ไม่ให้อยู่ในอำนาจของใครทั้งสิ้น อนัตตควบคุมมัชฌิมาปฏิปทาของทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น รูปร่างสัณฐานของคนพืช สัตว์ จะเติบโตได้แค่นี้ สระน้ำเด็กราคาถูก ถึงจะมีอาหารดีแค่ใด ก็จะสูงได้แค่นั้น แม้จะมีอาหารให้มากเท่าใด ก็จะรับประทานไปได้เท่านั้น มากเท่าที่อนัตตากำหนดให้ ถ้าหากใครผืเนหลักอนัตตาก็จะไม่อาจดำรงสังขารพืชที่ถูกบำรุงอย่างดี ให้แสงสว่างทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อเร่งการสังเคราะห์แสง มักจะอ่อนแอ และตายเร็วเพราะถูกโรครบกวนสัตว์ที่ถูกเลี้ยง สระน้ำเด็กสูบลม และถูกหลอกให้กินอาหารทั้งกลางวันและกลางคืน โดยจุดไฟให้สว่างความจริงที่ได้คือ มันโตเร็วเพราะออกกำสังกายก็ไม่ได้ เนื่องจากอัดไว้แน่นกรง แต่ทว่า มันก็แทรกอาการประหลาดๆของโรคไว้ด้วย ถ้าได้ทำการทดลองไปมากๆ จึงจะรู้ แต่ที่มันหมดโอกาสแสดงโรคประหลาด เพราะถูกนำมาเป็นอาหารของมนุษย์เสียก่อนมนุษย์ทุกคน พึงมองให้เห็นความเฉียบขาดของอนัตตา ไม่ควรถือดีถ้บกฎแห่งความจริงนี้ เป็นกฎที่เฉียบขาด ให้ความยุติธรรมแก่ชีวิตถ้วนหน้า

สระน้ำเด็ก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s